Integritetspolicy

1. Bakgrund

Din personliga integritet är viktig för oss på Enklare Ekonomi Sverige AB, Org.nr: 556975-4814, nedan kallat Enklare. När vi skriver “vi”, “vår”, “våra” och “Enklare” nedan menas Enklare Ekonomi Sverige AB.

I denna policy beskriver vi hur vi samlar in, använder, överför, lagrar eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter när du nyttjar våra låneförmedlings- och försäkringsdistributionstjänster (var för sig "Tjänsten", tillsammans “Tjänsterna”), är med i vår kundklubb (“Kundklubben”) eller i andra sammanhang vi behandlar personuppgifter om dig.. I policyn beskriver vi vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dessa. Behandlingen av dina personuppgifter ska ske säkert och i enlighet med gällande regelverk.

Se även: Användarvillkor, Cookiepolicy

Enklare Ekonomi Sverige AB, org.nr 556975-4814 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lagstiftningar.

Personuppgiftsansvariges företrädare är Jacob Viksro. Om du har frågor gällande denna policy, behandlingen av dina personuppgifter eller för utövande av dina rättigheter (som beskrivs nedan i policyn) är du välkommen att kontakta oss på personuppgifter@enklare.se.

2. Definitioner

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, analysering, strukturering, organisering, ändring, överföring och lagring av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna.

Med kund hos Enklare menas en fysisk person som använder, har använt och/eller är med i Enklares Kundklubb eller har uttryckt en önskan att använda eller på annat sätt kan relateras till någon av de tjänster som tillhandahålls av Enklare.

3. Vilka personuppgifter vi behandlar, varifrån vi samlar in dem och varför vi behandlar dem

3.1. Personuppgifter och information som du lämnar till Enklare

För att kunna använda Tjänsterna hos Enklare behöver du lämna uppgifter till oss om bl.a kontaktuppgifter, boendekostnad, boendeform, och inkomst för dig och eventuell medsökande. Dessa uppgifter behandlas för att kunna tillhandahålla Tjänsterna och om du/ni valt att gå med i Kundklubben, för att tillhandahålla Kundklubbs tjänsterna.

3.2. Personuppgifter och information som Enklare samlar in om dig från andra

Om du inte är kund hos Enklare kan vi samla in information om dig från adressleverantörer i syfte att tillhandahålla dig med marknadsföring över telefon och med post. I dessa fall får vi uppgifter om ex namn, personnummer och adress.

Om du är kund hos Enklare inhämtas uppgifter om dig, och eventuell medsökande, från tredje part. För att kunna erbjuda dig våra Tjänster, Kundklubbsavtal och uppfylla gällande lagkrav samlar vi in personuppgifter från tredje part, exempelvis publika eller externt tillgängliga källor. När du/ni använder Tjänsten kan vi exempelvis samla in uppgifter om befintliga lån från andra källor såsom kreditupplysningsföretag. Nedan redogörs exempel på tredjepartskällor;

3.3. Ändamål, rättslig grund för behandlingen och lagringstid

Personuppgifter får bara behandlas för särskilt uttryckligt angivna ändamål och om det finns en rättslig grund för behandlingen. I tabellen nedan kan du se vilka personuppgifter Enklare behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem och den rättsliga grunden för behandlingen.

Enklares behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att personuppgifterna inte lagras eller behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Personuppgifterna sparas så länge du är medlem i vår Kundklubb eller är kund hos oss och så länge som vi behöver uppgifterna för att kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Personuppgifter om dig kan komma att sparas även efter att kundförhållandet upphört eller om du går ur Enklares kundklubb om det krävs för att Enklare ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag och regelverk, t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen samt de regelverk som reglerar låne- och försäkringsdistribution, eller om Enklare behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

3.3.1. LÅNEFÖRMEDLINGSTJÄNSTEN

I detta avsnitt specificerar vi vilka personuppgifter vi behandlar i samband med låneförmedling, vilka syften vi behandlar dem för, det lagliga stöd vi har för behandlingen, samt hur länge vi behåller dina personuppgifter.

Ändamål med behandlingKategorier av personuppgifterBehandlingar som utförsRättslig grund för behandlingenLagringstid
- Tillhandahållande av låneförmedlingstjänst- Namn
- Personnummer
- Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post- samt folkbokföringsadress)- Namn
- IP-adress
- Kontonummer
- Information från kreditupplysning
- Information om eventuell medsökande
- Andra uppgifter du eventuell lämnat i ansökan
- Registrering av ansökan
- ID-kontroll
- Kontroll mot PEP-listor (Person i politiskt utsatt ställning)
- Analys av uppgifter i låneansökan
- Analys av uppgifter i kreditupplysning
- Överföring av låneansökan till våra samarbetspartners
- Hantering av klagomål- och kundtjänstärenden samt kvalitetskontroll
- Kontakt via e-post, sms och telefon
- Presentation av låneerbjudande
- Inspelning av telefonsamtal
- Kontroll mot EU:s sanktionslistor
- Fullgörande av avtal
- Vårt berättigade intresse att dokumentera för att säkerställa eventuella överenskommelser, utreda klagomål och för att motverka bedrägerier.
- Rättslig förpliktelse
- 5 till 10 år i enlighet med Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

3.3.2. FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTIONSTJÄNSTEN

I detta avsnitt specificerar vi vilka personuppgifter vi behandlar i samband med distribution av trygghets-, olycksfalls-, och/eller sjukvårdsförsäkring, vilka syften vi behandlar dem för, det lagliga stöd vi har för behandlingen, samt hur länge vi behåller dina personuppgifter.

Ändamål med behandlingKategorier av personuppgifterBehandlingar som utförsRättslig grund för behandlingenLagringstid
- Trygghetsförsäkring
- Olycksfallsförsäkring
- Sjukvårdsförsäkring
- Namn
- Personnummer
- Kontaktuppgifter (telefonnummer, epost- samt folkbokföringsadress)
- IP-adress- Kontonummer
- Registrering av försäkringsuppgifter
- Vidarebefordran av försäkringsuppgifter till vår försäkringsgivare
- Kontakt via e-post, sms, telefon
- Presentation av försäkrings- erbjudande
- Hantering av klagomål och kundtjänstärenden
- Inspelning av telefonsamtal
- Fullgörande av avtal
- Vårt berättigade intresse att dokumentera för att säkerställa eventuella överenskommelser, utreda klagomål och för att motverka bedrägerier
- 11 år från att försäkringen avslutas, i enlighet med FFFS 2018:10 och Försäkringsavtalslag (2005:104)

3.3.3. KUNDKLUBBSTJÄNSTEN

I detta avsnitt specificerar vi vilka personuppgifter vi behandlar i samband med att man går med i Enklares Kundklubb, vilka syften vi behandlar dem för, det lagliga stöd vi har för behandlingen, samt hur länge vi behåller dina personuppgifter.

Ändamål med behandlingKategorier av personuppgifterBehandlingar som utförsRättslig grund för behandlingenLagringstid
Marknadsföra Enklares tjänster- Namn
- Födelsedatum
- Kontaktuppgifter (telefonnummer, epost- samt folkbokföringsadress)
- Segmentering
- E-post- och SMS-utskick från Enklare
- Telefonmarknadsföring
- Direktadresserade brev
- Analys av marknadsföring
- Skapande av “lookalike”- målgrupper och anpassade målgrupper på Facebook
- Skapande av “Similar audience” och anpassade målgrupper på Google Adwords annonsnätverk
- Fullgörande av avtal- Så länge det krävs för att fullgöra vårt avtal med dig, och om du går ur vår kundklubb så kommer vi lagra dina personuppgifter så länge som det krävs för att Enklare ska uppfylla sina skyldigheter enligt t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen samt de regelverk som reglerar låne- och försäkringsdistribution, eller om Enklare behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga ansprå

3.3.4. MOTVERKANDE AV BEDRÄGERIER

I detta avsnitt specificerar vi vilka personuppgifter vi behandlar i för att motverka bedrägerier, det lagliga stöd vi har för behandlingen, samt hur länge vi behåller dina personuppgifter.

Ändamål med behandlingKategorier av personuppgifterBehandlingar som utförsRättslig grund för behandlingenLagringstid
Förhindra bedrägerier, upprätthållande av kundsäkerhet- Namn
- Personnummer
- Kontaktuppgifter (telefonnummer, epost- samt folkbokföringsadress)
- IP-adress
- Kontonummer
- Information från kreditupplysning
- Information om eventuell medsökande
- Analys av transaktioner och dess uppgifter kopplade till misstänkta aktiviteter- Berättigat intresse i syfte att upprätthålla kundsäkerhet- 5 år till 10 år i enlighet med Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

3.4 Personuppgiftsbehandling vid marknadsföring om du inte är med i kundklubben

Om du inte är medlem i Bolagets Kundklubb kan vi ändå komma att marknadsföra oss mot dig. I detta avsnitt beskrivs vilka personuppgifter vi behandlar i samband med marknadsföringen, för vilka ändamål vi behandlar dem och vilket lagligt stöd vi har för nämnd behandling.

3.4.1 Vilka personuppgifter behandlas

Du som är Kund hos oss men inte är med i Kundklubben:

Du som besöker våra webbplatser (enklare.se, enkelfinans.se, loans.se, ekonomen.se):

3.4.2 Ändamål med behandlingen

Du som är Kund hos oss men inte är med i Kundklubben:

Du som besöker våra webbplatser (enklare.se, enkelfinans.se, loans.se, ekonomen.se):

3.4.3 Laglig grund för behandlingen

Som tidigare Kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ett berättigat intresse för att marknadsföra vår tjänst i upp till ett år efter att vårt kundförhållande upphör (soft opt-in). Vi anser att det finns ett berättigat intresse att marknadsföra oss mot dig eftersom du tidigare nyttjat vår tjänst.

3.4.4 Hur vi resonerat kring marknadsföring

Det är av stor vikt för oss att endast personer som önskar ta del av vår marknadsföring mottar den. Nedan beskriver vi vårt resonemang och hur du kan avböja framtida marknadsföring.

Vi har resonerat som så här, eftersom du nyttjat vår tjänst en gång så tror vi att det kan finnas ett intresse att nyttja den igen. Därför kommer vi att rikta vad vi tror är relevant marknadsföring mot dig i upp till 12 månader från din senaste ansökan. Därefter kommer dina personuppgifter att tas bort för marknadsföringssyfte.

Vi kommer enbart att kontakta dig via post eller telefon. Om du inte önskar ta del av utskick via post eller telefon kan du antingen kontakta oss på här, ringa till vår kundtjänst eller logga in på “mina sidor”. Observera att vi i så fall kommer att lagra ditt namn och kontaktuppgifter för att säkerställa att vi inte kontaktar dig igen.

3.5 Automatiserat beslutsfattande

För att kunna tillhandahålla en korrekt, rättvis och likvärdig låne- och försäkringsdistributionsprocess använder vi oss i vissa fall av så kallat automatiserat beslutsfattande. Med automatiserat beslutsfattande menas beslut som enbart grundas på automatiserad behandling av dina personuppgifter, t.ex. med hjälp av algoritmer eller programkod. När du ansöker om en låne- eller försäkringsdistribution hos Enklare matchas dina personuppgifter automatiskt med de regler och villkor som våra anslutna låne- och försäkringsgivare tillämpar när de prövar din ansökan om lån eller försäkring. Vissa av våra långivare accepterar exempelvis inte ansökningar där sökanden har betalningsanmärkningar eller en registrerad uppgift om skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten varför din ansökan, beroende på eventuell information om betalningsanmärkningar och/eller uppgift om skuldsaldo, kan avslås automatiskt eller endast skickas till ett begränsat antal låne- eller försäkringsgivare.

Enklare har vidtagit åtgärder för att säkerställa att det automatiserade beslutsfattandet sker på ett korrekt sätt. Om du är missnöjd med ett beslut som fattats automatiserat kan du begära ytterligare information om grunden för beslutet eller begära att beslutet omprövas genom att kontakta oss genom de kontaktuppgifter som anges i punkt 11 nedan i denna Policy.

4 Om du inte längre vill få marknadsföring från Enklare

Är du medlem i Enklares kundklubb kan du logga in på “mina sidor” med BankID och begränsa några av de marknadsföringskanaler som Enklare använder sig av för marknadsföringsändamål.
Om du inte längre vill att Enklare kontaktar dig för marknadsföringsändamål kan du kontakta oss här och begära att vi spärrar dig från fortsatta kontakter i marknadsföringssyfte i de marknadsföringskanaler du önskar (SMS, e-post och direktreklam).

5. Vilka kan vi dela dina personuppgifter med?

5.1 Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

För att kunna tillhandahålla dig våra låne- och försäkringsdistributionstjänster behöver vi dela dina personuppgifter med de anslutna låne- och försäkringsgivare som vi samarbetar med.

Inom ramen för vår låneförmedlingstjänst behöver vi inhämta kreditupplysning från kreditupplysningsföretag (se ovan för ytterligare information om kreditupplysning), varför vi kommer dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretaget.

För att få tillgång till våra låne- och förmedlingstjänst efter det att du ansökt om ett lån krävs inloggning med BankID, varför vi behöver dela dina personuppgifter med BankID för att möjliggöra en säker inloggning och för att kunna säkerställa din identitet.

Enklare kan också komma att överföra dina personuppgifter till myndigheter som t.ex. Polisen, Skatteverket eller Finansinspektionen om det görs en utredning av misstänkt brott eller andra oegentligheter eller om Enklare annars har en skyldighet att lämna ut uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

För det fall Enklare, eller en väsentlig del av Enklares tillgångar, kan komma att säljas till en tredje part, kan dina personuppgifter och tillhörande lån- och försäkringsinformation även komma att delas till sådan tredje part med anledning av sådan försäljning.

I det fall samtliga banker och långivare som Enklare samarbetar med ger din låneansökan avslag kan dina kontaktuppgifter komma att delas med utvalda samarbetspartners för att informera om alternativa finansieringsmöjligheter hos långivare som inte mottar ansökningar via Enklares tjänst.

Om du är med i vår Kundklubb kan dina personuppgifter komma att delas med Enklares samarbetspartner Gjensidige Forsikring ASA i marknadsföringssyfte. Detta görs med syfte att de ska kunna marknadsföra och erbjuda liknande produkter som vi tillhandahåller. Vi grundar oss på en intresseavvägning som laglig grund för att dela dina personuppgifter med tredje part. Om du inte vill att dina personuppgifter ska delas i marknadsföringssyfte kan du höra av dig till oss på personuppgifter@enklare.se.

När dina personuppgifter delas med ett företag (eller myndighet) som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

5.2 Leverantörer (personuppgiftsbiträden)

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samarbetar vi med externa leverantörer. Dessa leverantörer utgör så kallade personuppgiftsbiträden till Enklare. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Enklare ansvarar fortfarande, i egenskap av personuppgiftsansvarig, för behandlingen av personuppgifterna. Enklare har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med bl.a.:

När vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer sker det endast i enlighet med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (se ovan). Vi säkerställer vidare att leverantörerna kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. Vi har skriftliga avtal, så kallade personuppgiftsbiträdesavtal, med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

6. Var behandlar vi dina personuppgifter?

I allmänhet behandlas personuppgifterna inom EU/EES. Enklares egna IT-system finns inom EU/EES, men Enklare kan i vissa fall komma att överföra personuppgifter till och behandla dessa i länder utanför EU/EES (ett så kallat 'tredje land'). Detta kan ske om vi delar personuppgifterna med ett av våra personuppgiftsbiträden som, själv eller genom en underleverantör, lagrar information eller är etablerad i ett land utanför EU/EES. I dessa fall får personuppgiftsbiträdet endast ta del av den information som är nödvändig för ändamålet. För att säkerställa att Enklare har kontroll över informationstillgången har vi ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal.

För det fall överföring och behandling av personuppgifter sker utanför EU/EES säkerställer Enklare att lämpliga organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder finns. Lämpliga skyddsåtgärder kan t.ex. vara tecknande av avtal som inkluderar standardavtalsklausuler för dataöverföring som antagits och godkänts av EU-kommissionen, anlitande av företag i länder som EU-kommissionen beslutat har en godkänd nivå av dataskydd eller anlitande av företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES.

7. Vad händer om du inte vill lämna de uppgifter som vi efterfrågar?

För att kunna tillhandahålla dig våra låne- och försäkringsdistributionstjänster och för att kunna sammankoppla dig med våra anslutna lån- och försäkringsgivare behöver vi kunna verifiera din identitet och samla in uppgifter om dina ekonomiska förhållanden. Vi behöver också ta en kreditupplysning på dig. Om du inte vill lämna dessa uppgifter till oss, eller om du motsätter dig att vi tar en kreditupplysning på dig, kan följden bli att Enklare inte kan tillhandahålla dig de efterfrågade låne- och/eller försäkringsdistributionstjänsterna.

Du har alltid rätt att när som helst motsätta dig att dina personuppgifter används för marknadsföring. Att du motsätter dig sådan användning påverkar inte din möjlighet att få ta del av våra lån- och försäkringsdistributionstjänster.

8. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din personliga integritet är viktig för oss på Enklare. Enklare vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, olaglig behandling eller röjande av uppgift, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse. Enklare använder sig av väletablerade och säkra krypteringsmetoder. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

9. Vilka är dina rättigheter som registrerad?

9.1. Din rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att från Enklare få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig. Du har också rätt att få tillgång till personuppgifterna tillsammans med information om hur vi behandlar uppgifterna. Du har rätt att utan kostnad få en kopia av de personuppgifter som Enklare behandlar om dig. Om du begär ytterligare kopior får Enklare ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

I det fall du vill få ett registerutdrag över vilka av dina personuppgifter som Enklare behandlar eller önskar få dina uppgifter rättade eller raderade ska du följa följande rutin:

Postadress för personuppgiftsärenden

Enklare Ekonomi Sverige AB

att: Personuppgiftsansvarig

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

9.2. Din rätt att få personuppgifter rättade

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du också rätt att få ofullständiga uppgifter om dig rättade.

9.3. Din rätt att få dina personuppgifter raderade ('Rätten att bli bortglömd')

Du har i vissa fall rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade t.ex. om:

Rätten att få uppgifter raderade gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att Enklare ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Enklare ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

9.4. Din rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter

Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. om

9.5. Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. I de fall det är tekniskt möjligt har du rätt att få uppgifterna överförda direkt från Enklare till en annan personuppgiftsansvarig.

9.6. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Enklare får då inte längre behandla personuppgifterna såvida Enklare inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Enklare har dock rätt att fortsätta behandla uppgifterna om Enklare behöver göra det för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för marknadsföring som grundar sig på en intresseavvägning. Enklare får då inte längre behandla dina personuppgifter för marknadsföring.

9.7. Rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du anser att vi behandlar personuppgifter om dig som strider mot dataskyddsförordningen (GDPR) kan du lämna in ett klagomål till IMY:

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114

104 20 Stockholm

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

10. Ändringar i Enklares integritetspolicy

Enklare kan från tid till annan komma att göra ändringar i denna policy. En uppdaterad version av Enklares integritetspolicy kommer i så fall att publiceras på Enklares hemsida.

11. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor gällande denna policy, behandlingen av dina personuppgifter eller för utövande av dina rättigheter (som beskrivits ovan) är du välkommen att kontakta oss på personuppgifter@enklare.se. Om du är missnöjd och vill framföra ett klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta klagomålsansvarig genom att använda dig av följande kontaktuppgifter:

Enklare Ekonomi Sverige AB

Att: Klagomålsansvarig

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

Eller

Tel: 0770 - 33 07 77

klagomal@enklare.se

Ang. “Till Klagomålsansvarig” i rubriken

Senast uppdaterad 2024-02-09