Personuppgiftspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss på Enklare Ekonomi Sverige AB ('Enklare'/'vi'/'vår'). I denna personuppgiftspolicy ('Policy') beskriver vi hur vi samlar in, använder, överför, lagrar eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter när du nyttjar våra tjänster eller besöker vår webbplats. I denna Policy beskriver vi också vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.

Enklare är personuppgiftsansvarig för de personuppgifteruppgifter som vi behandlar och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Om du har frågor eller synpunkter med anledning av denna Policy är du välkommen att kontakta oss via de uppgifter som anges i punkt 11 nedan.

Om du inte vill bli kontaktad av Enklare så bör du höra av sig till oss viakundservice och be att få telefonnumret uppsatt på Enklares spärrlista.

1. Definitioner

'Personuppgifter' är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan hänföras till en fysisk person.

'Behandling' av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, analysering, strukturering, organisering, ändring, överföring och lagring av personuppgifter.

'Personuppgiftsansvarig' är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna.

Med 'kund' hos Enklare menas en fysisk person som använder, har använt eller har uttryckt en önskan att använda eller på annat sätt kan relateras till någon av de tjänster som tillhandahålls av Enklare.

2. Vilka personuppgifter vi behandlar, varifrån vi samlar in dem och varför vi behandlar dem

2.1. Personuppgifter som Enklare samlar in från dig

Enklare samlar in följande personuppgifter från dig i samband med att du ansöker om förmedling av lån eller en försäkring:

Person- och kontaktuppgifter

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Ansökningsuppgifter (för förmedling av lån och/eller försäkring)

 • Personnummer
 • Civilstånd
 • Boendeform
 • Boendekostnad
 • Anställningsform och anställningstid
 • Arbetsgivares namn och kontaktuppgifter
 • Inkomst av tjänst
 • I förekommande fall, eventuell medsökande samt dennes personuppgifter
 • Eventuellt ytterligare uppgifter som själv lämnar när du använder våra tjänster.

[Vänligen notera att vi kan komma att spela in våra telefonsamtal med dig i syfte att uppfylla dokumentationskrav enligt gällande regelverk, dokumentera vårt avtal med dig samt för hantering av kundsupportärenden.]

Automatiskt insamlad information

Viss information inhämtas automatiskt när du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats, t.ex.

 • Användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
 • Information om hur du har interagerat med oss och våra tjänster, dvs. hur du har använt våra tjänster, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Se vår Cookie policy för mer information om vilka cookies vi använder, för vilka ändamål vi använder dessa och hur du kan blockera eller radera cookies.

2.2. Personuppgifter som Enklare samlar in från andra

I samband med att du ansöker om förmedling av lån eller en försäkring samlar Enklare även in personuppgifter från

Kreditupplysning (gäller endast förmedling av lån)

I samband med att du skapar en låneansökan behöver Enklare inhämta en kreditupplysning om dig, och i förekommande fall din medsökande, från [UC AB], vilket innebär att det registreras en kreditupplysning på dig (och din medsökande) hos UC AB. Kreditupplysningen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla dig vår låneförmedlingstjänst. Kreditupplysningen skickar vi, tillsammans med din låneansökan, till våra anslutna låne- och kreditgivare. Vissa av våra anslutna långivare kan ta en kreditupplysning om dig hos ett annat kreditupplysningsföretag än UC AB. Enligt lag så kommer UC AB skicka omfrågandekopior till dig så du vet vilken information som har lämnats ut och till vilka. Enklare har ett samarbete med UC AB som innebär att det endast registreras en kreditupplysning på dig, trots att flera av våra anslutna låne- och kreditgivare kommer att behandla din ansökan. Du kan således få flera omfrågandekopior hemskickade, men det innebär inte att flera kreditupplysningar registreras på dig. De personuppgifter som inhämtas genom kreditupplysningen är:

 • Folkbokföringsuppgifter
 • Taxeringsuppgifter
 • Kreditvärdighet
 • Information om eventuella betalningsanmärkningar och eventuellt skuldsaldo hos Kronofogden
 • Eventuellt ytterligare uppgifter som krävs för att utföra våra tjänster.

Externa adressregister

I syfte att hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta i enlighet med god registervård kan vi även komma att uppdatera och/eller komplettera dina personuppgifter från offentliga register, t.ex. från [SPAR] och [UC AB].

Kredit- och försäkringsbeslut och kompletterande uppgifter från våra samarbetspartners

När du ansöker om en låne- eller försäkringsförmedling hos Enklare kommer vi skicka din ansökan, tillsammans med dina personuppgifter, till våra anslutna kredit- och försäkringsgivare som vi samarbetar med. Dessa kommer i sin tur att skicka tillbaka information om kredit- och försäkringsbeslut, samt eventuell kompletterande information, till oss.

2.3. Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda uttryckligt angivna ändamål och om det finns en rättslig grund för behandlingen. I tabellen nedan kan du se vilka personuppgifter Enklare behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem och den rättsliga grunden för behandlingen.

För vilka ändamål vi behandlar personuppgifter Kategorier av personuppgifter (se ovan vilka personuppgifter som ingår inom respektive kategori) Rättslig grund för behandlingen
Tillhandahållande av våra tjänster
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra låne- och försäkringsförmedlingstjänster, inbegripet för att kunna kommunicera med dig inom ramen för våra tjänster (t.ex. via post, telefon, sms, e-post, e-postformulär, konton i sociala medier eller via vår chatt-funktion).
Inom ramen för tillhandahållandet av våra tjänster kommer vi skicka din ansökan om låne- och/eller försäkringsförmedling till våra anslutna kredit- och försäkringsgivare, samt, i förhållande till ansökan om lån, inhämta en kreditupplysning om dig (se närmare ovan för ytterligare information).
Person- och kontaktuppgifter

Ansökningsuppgifter

Kreditupplysning
Fullgörande av vårt avtal med dig eller (när det gäller behandling av uppgifter innan ett kundförhållande uppkommit) för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås.
Fullgöra rättsliga förpliktelser
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag, regelverk, domslut eller myndighetsbeslut.

Vi är exempelvis enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism skyldiga att säkerställa din identitet, kontrollera syftet med ditt lån samt kontrollera att du inte är en person i politiskt utsatt ställning. Vi är även skyldiga att spara vissa uppgifter för att uppfylla vår bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) samt enligt gällande regelverk för låne- samt försäkringsförmedling.
Person- och kontaktuppgifter

Ansökningsuppgifter
Fullgörande av rättslig förpliktelse.
Kundserviceärenden
Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att kunna ge dig relevant kundservice, t.ex. identifiering, kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon, e-post eller andra digitala kanaler, inklusive sociala medier) samt för utredning av eventuella klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support).
Person- och kontaktuppgifter

Ansökningsuppgifter

Kreditupplysning
Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.
Direktmarknadsföring
Dina personuppgifter kan även komma att användas för att skicka dig nyhetsuppdateringar och direktmarknadsföring avseende Enklares tjänster.
Person- och kontaktuppgifter Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse av att tillhandahålla dig nyhetsuppdateringar och marknadsföring avseende våra tjänster.
Utvärdering, utveckling och förbättring av våra tjänster samt statistik- och analysändamål
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system för kundkollektivet i stort. Detta kan t.ex. innebära anpassning av våra tjänster och system för att bli mer användarvänliga (t.ex. förbättra användargränssnittet på vår webbplats för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används), framtagande av underlag för att och förbättra våra tjänster och våra IT-system (t.ex. för att generellt höja säkerheten).

Baserat på de uppgifter vi samlar in sökta förmedlingstjänster, ålder och kön) sorteras du in i en typgrupp för vilket vi sedan genomför analyser på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller pseudonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för hur vi utvecklar och anpassar våra tjänster.
Person- och kontaktuppgifter

Ansökningsuppgifter

Automatiskt insamlad information

Kreditupplysning
Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system.
Förhindra missbruk av våra tjänster samt utreda brott och oegentligheter
Vi kan behandla dina personuppgifter för att kontrollera, förhindra, utreda eller vidta andra åtgärder i samband med missbruk av våra tjänster eller i samband med användning av våra tjänster i strid med användarvillkoren, eller i samband med legala åtgärder, misstanke om bedrägeri eller andra potentiella hot mot Enklares, våra kunders eller andras rättigheter.
Person- och kontaktuppgifter

Ansökningsuppgifter

Automatiskt insamlad information
Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse.

Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott och andra oegentligheter mot Enklare.

2.4. Automatiserat Beslutsfattande

För att kunna tillhandahålla en korrekt, rättvis och likvärdig låne- och försäkringsförmedlingsprocess använder vi oss i vissa fall av så kallat 'automatiserat beslutsfattande'. Med automatiserat beslutsfattande menas beslut som enbart grundas på automatiserad behandling av dina personuppgifter, t.ex. med hjälp av algoritmer eller programkod. När du ansöker om en låne- eller försäkringsförmedling hos Enklare matchas dina personuppgifter automatiskt med de regler och villkor som våra anslutna låne- och försäkringsgivare tillämpar när de prövar din ansökan om lån eller försäkring. Vissa av våra långivare accepterar exempelvis inte ansökningar där sökanden har betalningsanmärkningar eller en registrerad uppgift om skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten varför din ansökan, beroende på eventuell information om betalningsanmärkningar och/eller uppgift om skuldsaldo, kan avslås automatiskt eller endast skickas till ett begränsat antal låne- eller försäkringsgivare.

Enklare har vidtagit åtgärder för att säkerställa att det automatiserade beslutsfattandet sker på ett korrekt sätt. Om du är missnöjd med ett beslut som fattats automatiserat kan du begära ytterligare information om grunden för beslutet eller begära att beslutet omprövas genom att kontakta oss genom de kontaktuppgifter som anges i punkt 11 nedan i denna Policy.

3. Om du inte längre vill få direkt marknadsföring från Enklare

Om du inte längre vill att Enklare kontaktar dig för marknadsföring kan du kontakta oss på kontakt@enklare.se och begära att vi spärrar dig från fortsatta kontakter i marknadsföringssyfte.

4. Vilka kan vi dela dina personuppgifter med?

4.1. Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

För att kunna tillhandahålla dig våra låne- och försäkringsförmedlingstjänster behöver vi dela dina personuppgifter med de anslutna låne- och försäkringsgivare som vi samarbetar med.

Inom ramen för vår låneförmedlingstjänst behöver vi inhämta kreditupplysning från kreditupplysningsföretag (se ovan för ytterligare information om kreditupplysning), varför vi kommer dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretaget.

För att få tillgång till våra låne- och förmedlingstjänst efter det att du ansökt om en lån krävs inloggning med BankID, varför vi behöver dela dina personuppgifter med BankID för att möjliggöra en säker inloggning och för att kunna säkerställa din identitet.

Enklare kan också komma att överföra dina personuppgifter till myndigheter som t.ex. Polisen, Skatteverket eller Finansinspektionen om det görs en utredning av misstänkt brott eller andra oegentligheter eller om Enklare annars har en skyldighet att lämna ut uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

För det fall Enklare, eller en väsentlig del av Enklares tillgångar, kan komma att säljas till en tredje part, kan dina personuppgifter även komma att delas till sådan tredje part med anledning av sådan försäljning.

Enklare kan komma att dela eller sälja delar av dina personuppgifter till andra bolag som arbetar inom privatekonomi, så som bl.a. bolån, el, försäkringar etc.

När dina personuppgifter delas med ett företag (eller myndighet) som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

4.2. Leverantörer (personuppgiftsbiträden)

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samarbetar vi med externa leverantörer. Dessa leverantörer utgör så kallade personuppgiftsbiträden till Enklare. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Enklare ansvarar fortfarande, i egenskap av personuppgiftsansvarig, för behandlingen av personuppgifterna. Enklare har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med bl.a.:

 • [Marknadsföring (print och distribution, utskick av nyhetsbrev och marknadsföring, sociala medier, mediebyråer och reklambyråer)]
 • IT-tjänstleverantörer (t.ex. företag som hanterar nödvändig drift, datalagring, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
 • Ekonomi, bokföring och redovisningsföretag

När vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (se ovan). Vi säkerställer vidare att leverantörerna kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. Vi har skriftliga avtal, så kallade personuppgiftsbiträdesavtal, med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

5. Var behandlar vi dina personuppgifter?

I allmänhet behandlas personuppgifterna inom Europeiska Unionen/Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EU/EES), men Enklare kan i vissa fall komma att överföra personuppgifter till och behandla dessa i länder utanför EU/EES (ett så kallat 'tredje land'). För det fall överföring och behandling av personuppgifter sker utanför EU/EES säkerställer Enklare att lämpliga skyddsåtgärder finns. Lämpliga skyddsåtgärder kan t.ex. vara tecknande av avtal som inkluderar standardavtalsklausuler för dataöverföring som antagits och godkänts av EU-kommissionen, anlitande av företag i länder som EU-kommissionen beslutat har en godkänd nivå av dataskydd eller anlitande av företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den så kallade Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA. Om du vill få ytterligare information om överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES eller få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss på personuppgifter@enklare.se.

6. Vad händer om du inte vill lämna de uppgifter som vi efterfrågar?

För att kunna tillhandahålla dig våra låne- och försäkringsförmedlingstjänster och för att kunna sammankoppla dig med våra anslutna lån- och försäkringsgivare behöver vi kunna verifiera din identitet och samla in uppgifter om dina ekonomiska förhållanden. Vi behöver också ta en kreditupplysning på dig. Om du inte vill lämna dessa uppgifter till oss, eller om du motsätter dig att vi tar en kreditupplysning på dig, kan följden bli att Enklare inte kan tillhandahålla dig de efterfrågade låne- och/eller försäkringsförmedlingstjänsterna.

Du har alltid rätt att när som helst motsätta dig att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Att du motsätter dig sådan användning påverkar inte din möjlighet att få ta del av våra lån- och försäkringsförmedlingstjänster.

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din personliga integritet är viktig för oss på Enklare. Enklare vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, olaglig behandling eller röjande av uppgift, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse. Enklare använder sig av väletablerade och säkra krypteringsmetoder. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

8. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Enklares behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att personuppgifterna inte lagras eller behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Personuppgifterna sparas så länge du är kund hos oss och så länge som vi behöver uppgifterna för att kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Personuppgifter om dig kan komma att sparas även efter att kundförhållandet upphört om det krävs för att Enklare ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag och regelverk, t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen samt de regelverk som reglerar låne- och försäkringsförmedling, eller om Enklare behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

9. Vilka är dina rättigheter?

9.1. Din rätt till tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig

Du har rätt att från Enklare få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall har du också rätt att få tillgång till personuppgifterna tillsammans med information om hur vi behandlar uppgifterna. Du har rätt att utan kostnad få en kopia av de personuppgifter som Enklare behandlar om dig. Om du begär ytterligare kopior får Enklare ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

I det fall du vill få ett registerutdrag över vilka av dina personuppgifter som Enklare behandlar eller önskar få dina uppgifter rättade eller raderade ska du följa följande rutin:

 • Skicka in en förfrågan med ärendet, antingen via e-post till personuppgifter@enklare.se eller per post till nedan angiven adress.
 • För att kunna säkerställa att det är rätt person som gör förfrågan så måste Enklare identifiera personen bakom förfrågan. Identifikation sker genom att du gör en kopia på din giltiga svenska ID-handling, får kopian vidimerad (signerad och daterad av en annan person) och postar detta till nedan angiven adress.
 • När Enklare erhållit förfrågan och kunnat säkerställa identiteten så behandlas ditt ärende och svar erhålls inom 30 dagar. Du erhåller alltid ditt svar per post till din nuvarande folkbokföringsadress.
Postadress för personuppgiftsärenden
Enklare Ekonomi Sverige AB
att: Personuppgiftsansvarig
Skeppargatan 26
114 52 Stockholm

9.2. Din rätt att få personuppgifter rättade

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du också rätt att få ofullständiga uppgifter om dig rättade.

9.3. Din rätt att få dina personuppgifter raderade ('Rätten att bli bortglömd')

Du har i vissa fall rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade t.ex. om

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlats.
 • Behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket (under förutsättning att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen).
 • Du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre (observera att du alltid har rätt att få personuppgifter som används för direkt marknadsföring med stöd av en intresseavvägning raderade).
 • Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att Enklare ska uppfylla en rättslig förpliktelse.

Rätten att få uppgifter raderade gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att Enklare ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att Enklare ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

9.4. Din rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter

Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. om

 • Du inte anser att personuppgifterna är korrekta, så att Enklare har möjlighet att kontrollera om uppgifterna är
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär att användningen begränsas;
 • Enklare inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • Du har invänt mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning, för att vi ska kunna kontrollera om Enklares berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

9.5. Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, t. ex. om behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. I de fall det är tekniskt möjligt har du rätt att få uppgifterna överförda direkt från Enklare till en annan personuppgiftsansvarig.

9.6. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Enklare får då inte längre behandla personuppgifterna såvida Enklare inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Enklare har dock rätt att fortsätta behandla uppgifterna om Enklare behöver göra det för att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring som grundar sig på en intresseavvägning. Enklare får då inte längre behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

9.7. Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Om du anser att vi inte respekterat dina rättigheter genom vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktvägar som anges under punkt 11 nedan.

Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (som föreslås byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten alternativt Dataskyddsmyndigheten). Kontaktuppgifter till Datainspektionen finner du på www.datainspektionen.se. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

10. Ändringar i Enklares personuppgiftspolicy

Enklare kan från tid till annan komma att göra ändringar i denna Policy. En uppdaterad version av Enklares personuppgiftspolicy kommer i så fall att publiceras på Enklares hemsida här.

11. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor gällande denna Policy, behandlingen av dina personuppgifter eller för utövande av dina rättigheter (som beskrivits ovan) är du välkommen att kontakta oss på personuppgifter@enklare.se

Om du är missnöjd och vill framföra ett klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta klagomålsansvarig genom att använda dig av följande kontaktuppgifter: